ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Doo ADs

 

ขอต้อนรับท่านสู่ Doo ADs

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างท่านกับ Doo ADs ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการและเว็บไซต์ Doo ADs ท่านพึงอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ด้วยการคลิกที่ “ยอมรับ” ท่านได้ตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ

 

1.บทนำ

Doo ADs แอพลิเคชั่นของบริษัท ดีเวลล๊อปเมนท์ ออน ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  ผู้บริหารและทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการทำโมบายแอพลิเคชั่น ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ระดับองค์กร สําหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้ท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด การที่คุณใช้แอพนี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของ Doo ADs ถือว่าคุณท่านตกลงและยอมรับข้อผูกพัน ทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Doo ADs กำหนดขึ้นด้วย

 

2.ข้อมูลต่างๆ ใน Doo ADs

Doo ADs ขอสงวนสิทธิ์ที่ในการทำการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่นหรือ ยุติการให้บริการ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆใน ดู แอดส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการแลกเปลี่ยน หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลย เว้นว่างในส่วนใดของแอพพลิเคชั่นของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

 

3.เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 

Doo ADs เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าของแอพพลิเคชั่นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใด หรือ บริษัทใด ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจาก Doo ADs

 

4.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น 

แอพลิเคชั่นของ Doo ADs อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเพื่อความสะดวกของท่าน ทั้งนี้ Doo ADs มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า Doo ADs ให้การรับรองหรือแนะนำ ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของท่านในการ พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง

 

ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการ

5.สมาชิกภาพ 

แอพพลิเคชั่น Doo ADs ให้บริการแก่บุคคลซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ท่านต้องไม่เป็นบุคคลที่ ถูกห้ามรับบริการตามกฎหมายหรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว โดยผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับ อนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อาจส่งผลให้ เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

Doo ADs อาจมีโปรโมชั่น หรือ รางวัลพิเศษให้แก่สมาชิก ในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าว หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษ บัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากนี้) จาก Doo ADs แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อ หรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อ รวมถึง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ มีการกระทำอันเป็นการหลอกลวง จะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆ ในกิจกรรมที่ Doo ADs ได้จัดขึ้นและถือว่าเป็นความผิดอาจจะถูก ดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

 

6.การเปิดเผยข้อมูล

การใช้งานแอพพลิเคชั่นของ Doo ADs พึงตระหนักว่าท่านต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนด ในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง Doo ADs ตรวจสอบพบว่า คุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Doo ADs มีสิทธิ์ที่จะระงับ สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน ของท่านอีกในอนาคต

 

7.การเก็บรักษาข้อมูล

ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบหากเกิดกรณีความเสียหาย อันเนื่องมาจากชื่อ บัญชีผู้ใช้งานของท่าน

 

8.การชดเชยค่าเสียหาย 

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้ บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกภายใต้บัญชีรายชื่อท่านแต่เพียงผู้เดียว อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

9.การใช้งานแอพพลิเคชั่น Doo ADs 

Doo ADs มิได้รับรอง รับประกัน หรือ เป็นตัวแทนของข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าแอพพลิเคชั่น ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อท่านเข้ามาที่ แอพพลิเคชั่นของเรา ถือว่าท่านได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อ Doo ADs แล้วว่า ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในแอพพลิเคชั่นของเรา

 

10.บททั่วไป 

10.1 ข้อตกลงทั้งหมด เงื่อนไขการให้บริการของแอพ Doo ADs ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและ เด็ดขาดระหว่างท่านและ Doo ADs เกี่ยวกับการที่ท่านเข้ามาใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา ทั้งท่านและ Doo ADs มิได้ถูกผูกมัด หรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทน รับรอง หรือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้พลิเคชั่นในนี้ นอกเสียจากจะมีการกล่าวถึงไว้อย่างเป็นพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของแอพพลิเคชั่นของเราเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบ ภาระผูกพัน หรือ การเป็นตัวแทน ที่แล้วๆ มา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือปากเปล่าก็ตามที ระหว่างท่านและ Doo ADs ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา

10.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Doo ADs อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่นของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุด จะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชม แอพพลิเคชั่น Doo ADs ของท่านในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของแอพพลิเคชั่นเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึง เนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่ท่านมี

10.3 ความขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและ เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย หรือ ประกาศ หรือ เงื่อนไขและ ข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของแอพพลิเคชั่น ให้ท่านถือ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อนและข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้

10.4 การสละสิทธิ์ ทั้งท่านหรือ Doo ADs ไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของท่านส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภาย ใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มี การบอกเลิกสิทธิ์

10.5 การถือครองสิทธิ์ Doo ADs มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไข การให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที

10.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกัน จะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือ กลายเป็น การไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และ โดยให้ ส่วนที่เหลือ ของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

10.7 แต้มหรือเงินที่เกิดขึ้นของสมาชิกใน Application Doo ADs จะยังคงถือเป็นทรัพย์สินของ Doo ADs เพียงแต่ Doo ADs ยินยอมให้สมาชิกใช้แต้ม หรือ เงิน ดังกล่าวภายใต้ Doo ADs Application เท่านั้น

10.8 สิทธิการทำรายการ ที่ต้องใช้ แต้ม หรือ เงิน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ของสมาชิกต้องเกิดขึ้นภายใน Doo ADs Application เท่านั้น

10.9 สมาชิกสามารถใช้ แต้ม หรือ เงิน แลกได้สูงสุด 2 ครั้งต่อวัน และรวมกันไม่เกิน 500 บาทโดย ค่าธรรมเนียมการแลกรางวัลอยู่ที่ครั้งละ 20% ค่าธรรมเนียมจะคิดบวกเพิ่มจากจำนวนที่ขอแลก โดยผู้ขอแลกต้องมียอดเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่ายอดที่ขอแลกรวมกับค่าธรรมเนียม

10.10 หากสมาชิก ทำผิด กฎหรือเงื่อนไข ของ Doo ADs ทาง Doo ADs มีสิทธิยกเลิกแต้ม หรือ เงิน ของสมาชิกที่เกิดขึ้น หรือ แม้กระทั้ง งดให้สมาชิกเข้าใช้ระบบ ตามเวลาที่ทาง Doo ADs เห็นสมควร

10.11 การเก็บค่าธรรมเนียมหรือบริการค่าบริการรายปี หากไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชีเกิน 6 เดือน เนื่องจาก Doo ADs แอพพลิเคชั่นที่ใช้แต้มหรือ เงิน สมาชิกเป็นสกุล “บาท” ซึ่งในที่นี่ ถือว่าเป็นธุรกรรมการเงินประเภทหนึ่ง Doo ADs จะทำการคิดค่าใช้จ่ายในการรักษาบัญชี เป็นรายเดือนๆ ละ 20 บาท (ยี่สิบบาท) ในกรณีที่แต้มหรือ เงินในบัญชีของท่านสมาชิกมีต่ำกว่า 20 บาท (ยี่สิบบาท) Doo ADs จะทำการปิดบัญชีการใช้งานของท่านลงทันที

10.12 กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึง ความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้ท่านจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนี้จะได้รับ การแก้ไขด้วยศาลที่ตั้งอยู่ใน ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง ท่านจึงได้อนุญาตและ ยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับ แอพพลิเคชั่นของเรา หรือ เงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือ เนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน

10.13 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัย หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ เงื่อนไขการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศ หรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตาม กรุณาติดต่อเราได้ทันที

 

11.การสิ้นสุด 

ท่านต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อท่านเข้าใช้งานในแอพของ Doo ADs และ/หรือเมื่อทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือ ระหว่างการดำเนินการใช้แอพพลิเคชั่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง Doo ADs อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือ ตัดออก โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

 

12.ความเป็นส่วนตัว 

เราตระหนักดีถึงภาระหน้าที่ของเราในการรักษาข้อมูลความลับทั้งปวงของสมาชิก และนอกเหนือจากภาระ หน้าที่รักษาความลับต่อสมาชิก เรายังปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว (Personal Data Ordinance) ("บทบัญญัติ") ตลอดเวลา ในการรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

 

13.สำหรับสมาชิกที่เป็นร้านค้า 

สมาชิกที่เป็นร้านค้า หรือ พันธมิตร บริษัทต่างๆที่เข้าร่วมโปรแกรมต่างๆของ Doo ADs จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมพิเศษ รวมถึงค่าใช้จ่าย โดยจะต้องยึดตามเอกสารสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับเจ้าหน้าที่ของ Doo ADs เป็นหลัก

 

14.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า